Uncategorized


의외로 북한 주민들이 크게 충격 받는 남한 방송

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

요즘은 이 방송 보고 탈북 결심한다고 ㄷㄷㄷ

현실적으로 와닿는건 드라마보다는

6시 내고향이 맞긴 하지 ㅋㅋㅋ